La Inversió Socialment Responsable: Qué és?

La Inversió Socialment Responsable (ISR)

En els últims anys, a l’hora d’invertir, a més dels criteris purament financers ha cobrat una importància creixent tenir en compte els criteris de sostenibilitat, responsabilitat social i bona governança en la operativa de les empreses a  seleccionar.

Aquesta tendència, no només  és una qüestió de consciència, si no que es veu clarament que en un futur els consumidors decidiran l’èxit d’una companyia en funció d’aquests criteris anomenats ASG (ambientals, socials i bona governança).

Ja fa uns 15 anys, la Inversió Socialment Responsable (ISR), va començar a ser definida i regulada. A nivell mundial es van definir els Principis d’Inversió Responsable (PRI)  a inicis de l’any 2.005 a iniciativa del Secretari General de Nacions Unides Kofi Annan. El procés va ser coordinat per la Iniciativa Financera del Programa de Nacions Unides pel Medi Ambient (UNEP FI) i el Pacte Mundial de Nacions Unides.

A Europa és l’EUROSIF (European Sustainable Investment Forum) l’organisme promotor. A Espanya tenim l’SPAINSIF i fins i tot la Norma UNE 165001 d’AENOR, especifíca els requisits ASG que han de tenir els productes d’inversió per a classificar-se com a ISR.

 LOS 10 PRINCIPIOS DE LA INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE (PRI)
1. «Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia“
2.»Las empresas deben asegurarse de que sus actividades no son cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos»
3.“Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva»
4.“Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción»
5.“Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil»
6.»Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación»
7.»Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente»
8.»Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental»
9. «Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente»
10.»Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno“

Más información en: http://www.pactomundial.org/los-diez-principios-de-pacto-mundial/

Inicialment  l’univers dels productes ISR es va dirigir a inversors institucionals, fonamentalment governamentals. Per exemple el govern francès, per a invertir els Plans de Pensions dels treballadors públics. Els països nòrdics europeus també en són pioners. Al nostre país la ISR és molt incipient però comença a agafar força.
Avui dia qualsevol particular té al seu abast una amplia gama de productes ISR, fonamentalment a través de fons d’inversió que la majoria d’entitats financeres tenen a disposició dels seu clients.
Actualment el mercat mundial ISR està entorn als 13,6 billons de $, d’aquests 8,7 a Europa. Representa encara només un 5% de la Inversió Mundial, però va creixent acceleradament.  L’altra part important del pastís es troba als EEUU i Canadà.
Els fons d’inversió ISR quan inverteixen en empreses han de filtrar només les que contemplen els criteris PRI, entre els que hi figura la protecció a l’accionista. D’aquesta manera exerciten els drets polítics en el sí dels consells d’administració i fins i tot poden vetar decisions que no estarien d’acord amb els criteris o simplement decidir desinvertir.
Tot i que s’incorpora un factor de disminució del risc en saber que hi ha una vigilància del compliments dels principis de bona governança a les empreses a on s’inverteix, la ISR no està lliure dels riscos propis de qualsevol inversió financera. Per tant s’han de tenir els coneixements suficients o comptar amb un assessor professional al costat.
Xavier Malvehy Guilera
Assessor Financer
www.xmalvehy.com